ANTİ SPAM POLİTİKASI

1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Bu sözleşme, NetFirma Bilişim Teknolojileri ve Internet Hizmetleri Ltd. Şti.(DomainKolay olarak anılacaktır) ilewww.domainkolay.com internet adresinde sunulan hizmetleri satın almak ya da kiralamak isteyen gerçek ya da tüzel kişiler (müşteri olarak anılacaktır) tarafından imza altına alınmış sayılacaktır.Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- KONUSU
İş bu sözleşme müşterinin site üzerindeki işlemleri ve buna müteakip ödeme süresi boyunca yapmaya ve yapmamaya izni olan konuları, DomainKolay’ın müşterinin site üzerindeki işlemler sırasında girmiş olduğu bilgilerin doğrultusunda müşteriye talep edilen hizmeti sağlamadaki yükümlülük ve yetkilerini düzenleyecektir.

3- ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
İş bu sözleşme ile taraflar sipariş formunda belirtilen e-posta adreslerini yasal ikametgah olarak beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Tarafların bu yolla birbirlerine yapacakları her türlü tebligat aynen geçerli olup, gönderici tarafından yollanmasından bir gün sonra karşı tarafa ulaştığı kabul edilecektir. İş bu adrese ait değişiklik olduğu takdirde, diğer taraf yazılı olarak bilgilendirilmedikçe eski adres geçerli tebligat adresi olarak kalacaktır.Müşteri tarafından verilen iş bu e-posta adresine DomainKolay ödeme bildirimi, borç/alacak beyanı, uyarı gönderebilir.

4- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
İş bu sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülükler, internet sitesinden sipariş ve ödeme işlemlerinin DomainKolay’a iletilmesinin ardından geçerli sayılır.

5- DOMAINKOLAY’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) İş bu sözleşme dahilinde belirtilen hükümler doğrultusunda müşteri tarafından talep edilmiş olunan internet hizmetlerini sağlayacağını taahhüt eder.b) Müşterinin DomainKolay’dan satın aldığı ya da kiraladığı hizmetlerle, internet üzerinde yayınladığı bilgilerin doğruluğu, geçerliliği gibi içerik denetiminin taahhüt edilmediği, müşterinin bu nedenlerle ya da üçüncü şahısların eylemlerinden dolayı uğradığı zararlardan da DomainKolay sorumlu tutulamaz.
c) DomainKolay, müşteri tarafından DomainKolay’a iletilen bilgilerin faturalama, ilişki kurma gibi konularda kullanımı sorumluluğu ve hakkını saklı tutar.

6- MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Müşterinin DomainKolay’da sipariş işlemlerini tamamlamasının ardından, talep edilen hizmetlerin detayına göre müşteriye iletilen e-mail kullanıcı adları ve şifrelerin sorumluluğu müşteriye aittir. Bu konudan doğabilecek zarardan da müşteri sorumludur.b) Kendisine ayrılan alan içerisinde T.C. yasalarına aykırı öğeleri içeren siteleri yayınlamama sorumluluğu müşteriye ait olduğu gibi bu öğelerin bulunmasından doğacak tüm hukuki sorumluluk da müşterinindir.
c) Müşteri DomainKolay’dan sağladığı servisler aracılığıyla yayınladığı dosyaların üretilmesinde DomainKolay’ın katkısı olmadığı ve iş bu nedenle içerik konusunda bir bilgisinin bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) Müşteri DomainKolay’dan sağladığı servisler aracılığıyla dosyalarını internet üzerinde yayınlarken diğer internet kullanıcılarına herhangi bir zarar vermek, diğer internet kullanıcılarından bilgi çalma amacını güdemez. DomainKolay serverları üzerinden toplu mail gönderemez. Müşteri, DomainKolay hizmetlerinden faydalanırken her türlü ihtara uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
e) Müşteri DomainKolay’dan almış olduğu ücretsiz ya da sınırsız hizmetleri üçüncü kişilere ücretli ya da ücretsiz dağıtamaz.
f) Müşteri, erişim izni bulunmadığı dosyaları erişmemeyi, aksi takdirde oluşacak zararların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri hiçbir şekilde DomainKolay sistemlerinin güvenliğini tehlikeye atacak eylemlerde bulunamaz.
g) Müşteri kullandığı hizmetler sırasında yürürlükte olan veya yürürlüğe giren vergi, harç ve benzer düzenlemeler uyarınca doğan sorumlulukların kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
h) Müşterinin DomainKolay sunucuları aracılığıyla yayınladığı dosyalarının yedekleme işlemlerini yapma sorumluluğu kendisine aittir. DomainKolay düzenli olarak bu dosyaların bakımını yapacaktır. Ancak hizmetlerde meydana gelebilecek kesintilerden dolayı herhangi bir veri kaybında DomainKolay sorumlu tutulamaz.

7- ÜCRET VE ÖDEME İŞLEMLER
a) Müşterinin aldığı hizmetler karşılığı ödeyeceği ücret sipariş işlemleri sırasında belirtilen kadardır. Bu fiyata KDV sonradan eklenerek, müşteriden tahsilat gerçekleşir.b) DomainKolay önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Müşteri iş bu sözleşme ile ilerde oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bağlamda ücretsiz alınan hizmetlerde olabilecek değişiklikleri müşteri kabul eder.
c) Müşteri, fatura kesim tarihinden itibaren 2 gün içerisinde seçilen ödeme tipi yoluyla ücreti DomainKolay’a ulaştıracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) DomainKolay, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.
e) Bu maddeler doğrultusunda DomainKolay, kredi kartı bilgilerini ilgili bankaya bildirerek ödeme tarihlerinde iptal edilmemiş hizmetlerin ücretlerini tahsil eder.
f) Müşteri, sipariş ettiği hizmetleri almasına rağmen 7 gün içinde ödemeyi gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düştüğü kabul edilir. Bu şartlar altında DomainKolay dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %10 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri iş bu sözleşme ile bu faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
g) Müşteri, ücret ödenmesiyle ilgili problemler neticesinde DomainKolay’ın dava ya da icra takibi açması durumunda aylık %10 gecikme faizi, alacak miktarının %50′si kadar ceza ve yasal giderleri kapsayan toplam miktarı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
Log Dosyaları
Sitenin yönetimi, trendleri görme, kullanıcı hareketlerini izleme, kullanımı arttırmak için demografik bilgi toplama amacıyla IP adreslerini kullanır. IP adresleri kullanıcıların kimliğini tespit etme imkanı vermez.

8- YETKİLİ MAHKEMELER VE İCRA DAİRELERİ
İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9- SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI
İş bu sözleşmede belirtilen hükümlerin ve yükümlülüklerin uygulanmasında müşteri tarafından problemlere yol açıldığı takdirde DomainKolay sözleşmeyi askıya alma hakkını saklı tutar. Bu durumda müşterinin e-mail hesapları bloklanarak müşteri adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz.

10- SÖZLEŞMENİN FESHİ
a) Müşteri iş bu sözleşmenin maddeleri uyarınca belirlenen hükümleri yerine getirmediği takdirde, ya da DomainKolay internet sitesinde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığını tesbiti halinde herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, sözleşmenin askıya alınması halinin 7 gün devam etmesinin ardından, DomainKolay ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkını saklı tutar.b) Bu durumda müşteri, ödemiş olduğu son hizmetin ücretini kalan süreye bakılmaksızın geri isteyemeyeciğini, ayrıca fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı miktarını tazminat mahiyetinde ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Müşteri, hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin sona erme tarihinden 10 gün önce yazılı olarak habere vererek iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesh etme hakkını saklı tutar. Müşterinin sözleşmeyi süresi sona ermeden fesh etmek istemesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin %50′sini peşin ödemek koşuluyla sözleşmeyi fesh edebilir.
İş bu sözleşme 10 madde ve alt başlıklarından oluşup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır ve siparişin müşteri tarafından DomainKolay’a iletilmesi ile yürürlüğe girer.DomainKolay, gerektiği takdirde yeni başlıklar, maddeler ve alt maddeler ekleyebilir ya da halihazırdaki maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri söz konusu değişiklikleri önceden kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

YOU NEED SUPPORT?

Live Chat

Respond our grantees and partners, youth, fight against.

Support Tickets

Jane Jacobs free-speech protect cause frontline; honor.

24X7 Call Center

Freedom long-term, environmental inspire social.

Social Media

Peace Corps legitimize human potential, collaborative new..